Deklaracja Brukselska

Przedstawiamy deklarację Międzynarodowego Sojuszu na Rzecz Wolności Obywatelskich, uchwaloną podczas konferencji ICLA w Brukseli. http://euroislam.pl/index.php/2012/07/w-brukseli-powialo-wolnoscia/

* * *

The International Civil Liberties Alliance (ICLA) – Międzynarodowy Sojusz na Rzecz Wolności Obywatelskich – to organizacja praw człowieka działająca na rzecz demokracji, wolności i swobód obywatelskich.

ICLA dąży do wyżej wymienionych celów promując i koordynując świadomość zagadnienia za pośrednictwem kampanii prowadzonych w duchu klasycznego liberalizmu. ICLA i jej członkowie edukują społeczeństwo w zakresie niezbywalnych praw człowieka oraz sposobów ich skrytego bądź otwartego naruszania przez siły polityczne i religijne.

 

Kwestie szczególnie ważne dla organizacji:

1. Wolność słowa

ICLA nawołuje do ochrony prawa obywateli do wolności słowa i uchylenia wszelkich przepisów, które ograniczają swobodne praktykowanie tej wolności. Co więcej, organizacja chce wprowadzenia do narodowej i międzynarodowej legislatury przepisu wzorowanego na amerykańskiej pierwszej poprawce do konstytucji.

Władza ustawodawcza nie może wprowadzać ustaw chroniących religijny establishment czy zakazujących swobodnego praktykowania dowolnej religii, ani ograniczać wolności słowa czy prasy, podobnie jak nie wolno zakazywać ludziom pokojowych zebrań, czy wnioskowania do władz o zadośćuczynienie za krzywdy.

2. Demokracja i rządy prawa

Działalność organizacji obejmuje również promocję demokracji i rządów prawa dzięki zapewnieniu wszystkim obywatelom równości w świetle prawa, a także sprzeciwu wobec wszelkich systemów prawnych konkurujących z prawem konstytucyjnym. Na szczególną uwagę zasługują tu systemy, które naruszają podstawowe prawa człowieka, w tym systemy dyskryminujące kobiety, mniejszości religijne czy etniczne oraz wszelkie idee zmierzające do pozbawienia obywateli ich prawa do decydowania o przepisach prawnych we własnym kraju.

3. Wolność wyznania

ICLA walczy o ochronę prawa jednostek do reformowania czy porzucenia religii bez przeszkód, strachu czy krytyki społecznej. Dąży także do wprowadzenia do ustaw krajowych i międzynarodowych poprawek, które zapewniłyby reformatorom i apostatom należytą ochronę. Szczególną uwagę ICLA poświęca kampaniom przeciw zastraszaniu i karaniu reformatorów i apostatów oraz walce o możliwość kwestionowania autorytetów religijnych. ICLA popiera i zachęca liberalnych reformatorów, którzy starają się o dostosowanie tradycyjnych wyznań do współczesnych standardów wolności obywatelskich.

4. Równość kobiet

Jednym z celów ICLA jest promocja równouprawnienia kobiet poprzez kwestionowanie dyskryminacji opartej na dogmatach religijnych oraz innych krzywdzących praktyk tradycyjnie uważanych za religijne. Zdaniem ICLA równe prawa dla kobiet są kamieniem węgielnym współczesnego społeczeństwa, a zapewnienie kobietom tych praw jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju społeczeństw w przyszłości.

5. Równość w świetle prawa

ICLA domaga się równości jednostek w świetle prawa, zarówno w teorii jak i w praktyce. Przeciwdziała gwałcaniu tej zasady, zarówno w praktyce jak i w teorii, w tekstach prawnych czy religijnych.

6. Wolność jednostki

Wspieranie praw jednostki i sprzeciwianie się środkom, które naruszają normy wolności jednostki, jest jednym z zadań ICLA. Idea, że wolność przynależy do jednostek a nie do grup, jest fundamentalna. Co za tym idzie, przyznawanie specjalnych przywilejów czy odbieranie ich danym grupom stoi w sprzeczności z zasadą wolności jednostki. Szczególnie ważnym jest, by żadne prawa nie były odbieranie obywatelom ze względu na ich wyznanie, ani przy tworzeniu przepisów, ani przy ich egzekwowaniu.

7. Walka z polityką prezentowaną jako religia

ICLA rzuca wyzwanie używaniu ideologii religijnej czy też statusu religijnego dla uzyskania władzy politycznej lub prowadzenia działalności wywrotowej, na przykład poprzez domaganie się przyznania działającym w ten sposób osobom lub organizacjom statusu organizacji politycznych, a nie religijnych. ICLA zamierza dopilnować, żeby takie organizacje traktowane były przez władze właśnie jako organizacje polityczne.

8. Prawo do sprzeciwiania się szariatowi

ICLA przeciwdziała przywódcom i organizacjom islamskim dążącym – skrycie bądź otwarcie – do wprowadzenia szariatu. Działa również na rzecz ochrony osób i organizacji chroniących nasze społeczeństwa przed stosowaniem szariatu. Dążąc do realizacji tego celu ICLA pilnuje, by organa prawodawcze i sądy sprawiedliwie i starannie zajmowały się przypadkami zagrożenia i zastraszenia obywateli sprzeciwiających się wprowadzeniu szariatu. Osoby te działają zgodnie z werdyktem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 13 lutego 2003 roku:
„…Trybunał uznaje, że szariat stoi w sprzeczności z fundamentalnymi zasadami demokracji ustalonymi w Konwencji. Trybunał postanawia, że szariat, który wiernie oddaje dogmaty i boskie reguły wyłożone w religii, jest stały i niezmienny. Nie ma w nim miejsca na pluralizm polityczny, czy stały rozwój wolności obywatelskich.“

9. Dialog międzywyznaniowy

ICLA zachęca również jednostki i organizacje do zaangażowania się w pożyteczny i pełen szacunku dialog międzyreligijny oraz do nagłaśniania wszelkich prób oszustwa w tym dialogu. Zalicza się do tego naleganie na zaangażowane strony, by wyrażały się jasno i konkretnie oraz szczerze starały się dotrzymywać przyjętych ustaleń, a także dążenie do abolicji krzywdzących dogmatów religijnych, na przykład poprzez nakłonienie organizacji islamskich do podpisania Proposed Charter of Muslim Understanding (Karty Porozumienia z Muzułmanami) autorstwa Sama Solomona.

10. Międzynarodowa współpraca dla ochrony wolności.

ICLA popiera oddolne ruchy i jednostki oraz inne organizacje poświęcające się ochronie wolności jednostki lokalnie, na skalę krajową i ogólnoświatową. Co więcej, ICLA zabiega w rządach i organizacjach międzynarodowych, by pracowały nad ustawodawstwem i zasadami postępowania mającymi na celu zapobieganie zarówno ukradkowemu jak i jawnemu podkopywaniu wolności oraz gwałceniu praw człowieka, co byłoby nieuchronnym rezultatem zniszczenia naszych wolności obywatelskich.

Tłumaczenie JB

Oryginał: http://www.libertiesalliance.org/mission-statement-2/mission-statement/

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign