Statut

Statut Stowarzyszenia „Europa przyszłości” z siedzibą we Wrocławiu
(tekst jednolity z dnia 10 grudnia 2006 r.)

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie „Europa Przyszłości” działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” i posiada osobowość prawną.
§ 2. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony.
§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
§ 4.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i inne kraje Europy.
§ 5. Stowarzyszenie nie jest związane, nie reprezentuje ani nie popiera interesów żadnej konkretnej partii politycznej.
§ 6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział II Cele i formy działania

§ 7. Cele Stowarzyszenia to:

1.    Działanie przeciwko łamaniu Praw Człowieka w Europie, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i Powszechną Deklaracji Praw Człowieka, Konwencją Europejską o Ochronie Praw Człowieka i Wolności Podstawowych i Kartą Praw Podstawowych oraz Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w przypadkach łamania ich w stosunku do kobiet i dzieci z jakichkolwiek względów, w tym także ze względów kulturowych, religijnych lub w inny sposób powiązanych z tradycją czy szeroko pojętym życiem społecznym i politycznym.
2.    Propagowanie idei Praw Człowieka wynikających z dokumentów wymienionych w punkcie pierwszym, jeżeli chodzi o równouprawnienie mężczyzn, kobiet i dzieci w kontekście kultury, religii, tradycji czy życia społecznego i politycznego.
3.    Informowanie Społeczeństwa o przypadkach łamania Praw Człowieka w Europie w wymienionych aspektach i możliwych dla nich zagrożeniach w przyszłości.

§ 8. Stowarzyszenie realizuje cele przez:

1.    Tworzenie baz danych związanych z celami Stowarzyszenia.
2.    Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i edukacyjnej.
3.    Wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia.
4.    Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazu w zakresie określonym w celach działalności Stowarzyszenia.
5.    Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
6.    Wspieranie projektów lub innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 9. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia

§ 10. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.    Członków zwyczajnych.
2.    Członków wspierających.
3.    Członków honorowych.

Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie, obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które deklarują czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 11. Przyjmowanie i odwoływanie członków:

1.    O przyjęciu osoby w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata i uzyskania rekomendacji co najmniej od jednego członka Stowarzyszenia.
2.    Od odmowy przyjęcia na członka zwyczajnego przysługuje odwołanie się do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie jest ostateczna.
3.    Członek zwyczajny uzyskuje prawo głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu po okresie 1 roku od dnia przyjęcia w poczet członków zwyczajnych.
4.    W sytuacjach wyjątkowych Zarząd może przyznać członkowi zwyczajnemu prawo głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu przed upływem roku od dnia przyjęcia w poczet członków zwyczajnych.
5.    Od odmowy przyznania członkowi zwyczajnemu prawa głosu stanowiącego przysługuje odwołanie się do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie jest ostateczna
6.    Do czasu uzyskania prawa głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia członkowie zwyczajni mogą brać udział w walnych zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 12. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada następujące prawa

1.    Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia (przy spełnieniu warunku z § 11 ust. 3 statutu),
2.    Prawo uczestniczenia bezpośrednio z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu (przy spełnieniu warunku z § 11 ust. 3 statutu).
3.    Prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia.
4.    Prawo brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.

§ 13. Członek zwyczajny posiada następujące obowiązki:

1.    Obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
2.    Obowiązek regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 14. Utrata członkostwa:

1.    Utrata członkostwa zwyczajnego następuje przez skreślenie lub wykluczenie a także w wypadku likwidacji stowarzyszenia.
2.    Skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje się w następujących przypadkach:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej Zarządowi na piśmie,
2) śmierci członka będącego osobą fizyczną lub likwidacji osoby prawnej.

3.    Wykluczenie członka zwyczajnego dokonuje się uchwałą Zarządu w przypadku, gdy członek stowarzyszenia spełni jedną z poniższych przesłanek:

1) nie spełnia wymagań ustawowych lub statutowych
2) zalega z płatnością składek i mimo wezwania, świadczenia tego nie spełnia
3) rażąco naruszy zasady statutowe,
4) nie przestrzega postanowień uchwał i regulaminów Stowarzyszenia
5) rażąco działa na szkodę Stowarzyszenia.

4.    Od decyzji Zarządu o wykluczeniu i skreśleniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, w terminie jednego miesiąca od doręczenia uchwały o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem.

§ 15. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia decyzją Zarządu w zamian za pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 16.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, której godność ta nadana zostanie przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

§ 17.

1.    Członkowie wspierający i honorowi mogą uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
2.    Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w walnych zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.
3.    Członkowie wspierający są obowiązani do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
4.    Członkowie honorowi przestrzegają obowiązków określonych w §12 za wyjątkiem opłacania składek członkowskich.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§ 18. Władzami Stowarzyszenia są

1.    Walne Zgromadzenie,
2.    Zarząd,
3.    Komisja Rewizyjna.
4.    Kadencja władz trwa 5 lat. Kadencja członków władz kończy się wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za ostatni pełny rok kalendarzowy ich urzędowania.

§ 19. Wszystkie uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej. W razie braku wymaganego quorum, Zarząd zwołuje najpóźniej w terminie do 7 dni kolejne Walne Zgromadzenie Członków, na którym uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

§ 20. Walne Zgromadzenie:

1.    Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.    Walne Zgromadzenie jest zwyczajne lub nadzwyczajne.
3.    Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy:

1) wysłuchanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,
2) wysłuchanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
3) udzielenie po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi,
4) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
5) ustalenie liczby członków Zarządu, zgodnie z § 23 ust. 1 statutu i wybór Zarządu, w tym Prezesa,
6) ustalenie liczby członków Komisji Rewizyjnej, zgodnie z § 24 ust. 1 statutu i wybór Komisji Rewizyjnej,
7) odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
8 ) uchwalenie statutu Stowarzyszenia lub jego zmian,
9) nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
10) rozpatrywanie wniosków i odwołań od decyzji Zarządu,
11) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
12) ustalanie wysokości składek w formie uchwały.

4.    Wybory do władz określone w § 18 pkt. 2 i 3. odbywają się w trybie zwyczajnym co 5 lat. Wybory uzupełniające może zarządzić każde Walne Zgromadzenie, przy czym Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo do uzupełniania swojego składu bez potrzeby zwoływania Walnego Zgromadzenia.

5.    Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się na wniosek Zarządu co najmniej jeden raz w roku kalendarzowym. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu powinno być dostarczone każdą skuteczną metodą, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 21. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:

1.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub 1/3 członków zwyczajnych.
2.    W zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia określa się proponowany porządek obrad.

§ 22. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym, według woli uprawnionych do głosowania.

§ 23. Prezes i Zarząd:

1.    Zarząd składa się minimalnie z trzech osób, w tym Prezesa Stowarzyszenia.
2.    Prezes kieruje pracami Zarządu.
3.    Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.
4.    Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.
5.    Członkiem Zarządu może zostać tylko członek zwyczajny Stowarzyszenia posiadający uprawnienie do głosu stanowiącego.
6.    Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizowanie uchwał Walnych Zgromadzeń,
2) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
3) podejmowanie uchwał o przyjęciu nowych członków zwyczajnych i wspierających,
4) podejmowanie uchwał w przedmiocie uzyskania głosu stanowiącego przez członka zwyczajnego na Walnym Zgromadzeniu,
5) podejmowanie uchwał o skreśleniu lub wykluczeniu członków zwyczajnych,
6) uchwalenie programu działania na rok kalendarzowy,
7) uchwalenie instrukcji i regulaminów niezbędnych do prawidłowej działalności Stowarzyszenia.

7.    Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach nie wymagających zespołowego działania.
8.    Zarząd może powierzać wykonanie konkretnych celów i zadań Stowarzyszenia wybranym członkom Stowarzyszenia.
9.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na rok, a decyzje zapadają zwykła większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków.
10.    Członka Zarządu lub Zarząd można odwołać przed upływem końca kadencji Zarządu. Wniosek o odwołanie członka Zarządu lub Zarządu może złożyć Komisja Rewizyjna lub 20 % członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Do ważności uchwały o odwołaniu potrzebna jest większość 2/3 obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 24. Komisja Rewizyjna:

1.    Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia wybieranym w liczbie co najmniej trzech osób.
2.    Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
3.    Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3) składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4) przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.

4.    Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków.
5.    Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
6.    W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna może badać wszystkie dokumenty Stowarzyszenia, żądać od zarządu i pracowników stowarzyszenia sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki.
7.    Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywania kontroli nie podlega Zarządowi.

Rozdział V Majątek i Fundusze

§ 25.

1.    Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2.    Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
3) dotacje,
4) darowizny, zapisy i spadki,
5) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
6) dochody z ofiarności społeczeństwa, imprez i zbiórek,
7) inne.

3.    Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI Zmiana Statutu i Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 26.

1.    Do uchwalenia zmian Statutu oraz podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymagana jest większość 3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2.    Uchwalenia zmian Statutu oraz uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w zawiadomieniu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosownie do § 21.
3.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VII Postanowienia końcowe

§27. W sprawach nie unormowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 07.04. 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” lub przepisy powszechnie obowiązujące.