Wojskowi osądzą winnych zamachów z 11 września

| 1 komentarz|
image_pdfimage_print

Pię­ciu po­dej­rza­nych sta­nie wkrót­ce przed try­bu­na­ła­mi woj­sko­wymi. Wśród nich Cha­lid Szejk Mo­ham­med, któ­ry miał być wię­zio­ny przez CIA w Pol­sce.

Pro­ku­ra­to­rzy w cią­gu 30 dni mu­szą po­sta­wić prze­trzy­my­wa­nym w Gu­an­ta­na­mo więź­niom for­mal­ne za­rzu­ty. Wśród nich ma­so­we­go mor­du, ter­ro­ry­zmu, udzia­łu w spi­sku z Osa­mą bin La­de­nem, po­rwa­nia sa­mo­lo­tów, ata­ku na cy­wi­lów i znisz­cze­nia bu­dyn­ków cy­wil­nych.

Głównym oskar­żo­nym jest Cha­lid Szejk Mo­ham­med. Nu­mer trzy w al Ka­idzie, za­nim w 2006 ro­ku tra­fił do ba­zy w Gu­an­ta­na­mo, miał być prze­trzy­my­wa­ny w ośrod­ku  CIA w Pol­sce. Przy­znał się za­rów­no do zor­ga­ni­zo­wa­nia od A do Z ata­ku na No­wy Jork i Wa­szyng­ton  11 września 2001 ro­ku, jak i do oko­ło 30 in­nych za­ma­chów. Miał między innymi pla­no­wać za­bi­cie prezydentów Bil­la Clin­to­na i Jim­my’ego Car­te­ra, a tak­że pa­pie­ża Ja­na Paw­ła II. Przy­znał się, że oso­bi­ście po­de­rżnął gar­dło ame­ry­kań­skie­mu re­por­te­ro­wi Da­nie­lo­wi Pe­ar­lo­wi, po­rwa­ne­mu w 2002 ro­ku w Pa­ki­sta­nie.

– Nie je­stem szczę­śli­wy, że w USA zgi­nę­ło 3000 osób. Na­wet jest mi przy­kro. Nie lu­bię za­bi­jać dzie­ci. Is­lam, tak jak chrze­ści­jań­stwo i ju­da­izm, za­bra­nia za­bi­ja­nia, ale od tej re­gu­ły są wy­jąt­ki – tłu­ma­czył  Cha­lid Szejk Mo­ham­med, pod­kre­śla­jąc, że mu­zuł­ma­nie pro­wa­dzą z USA, Izra­elem i Za­cho­dem woj­nę o nie­pod­le­głość.

 

Wśród po­zo­sta­łych oskarżonych jest je­go krew­ny Ali Ab­dul Aziz Ali.  Tech­nik kom­pu­te­ro­wy z Pa­ki­sta­nu miał po­ma­gać dzie­wię­ciu ter­ro­ry­stom, któ­rzy po­rwa­li sa­mo­lo­ty 11 wrze­śnia w zakup­ie bi­le­tów lot­ni­czych i re­zer­wa­cjach ho­teli.  Miał też do­ra­dzać im w nabyciu mod­nych na Za­cho­dzie ubrań, a tak­że wy­słać 120 tysięcy do­la­rów na opła­ce­nie kur­su pi­lo­ta­żu i in­ne wy­dat­ki.

 

więcej na wp.pl

- - - - - - - - - - - - - - Reklama - - - - - - - - - - - - -

Zmieniamy się!

Wkrótce nasza strona będzie dostarczała więcej unikalnych treści
W tym celu musimy też przebudować jej obecny wygląd.
Jeżeli jesteś z nami, czytasz nas, chcesz wesprzeć nasz rozwój kliknij link w prawym dolnym w rogu.
(Dopisek: „zmiana strony”)

Wspieraj euroislam.pl

Bądź na bieżąco. Polub euroislam.pl na Facebook