Wielka Brytania: szariat staje się oficjalnym prawem

Prawo islamskie ma być po raz pierwszy skutecznie zagwarantowane w brytyjskim systemie prawnym, zgodnie ze wskazówkami dla notariuszy, mówiącymi jak formułować oświadczenia woli spełniające wymogi szariatu.

Według instrukcji wydanej przez The Law Society (Stowarzyszenie Prawników), notariusze z będą mogli spisywać islamskie testamenty, które odmawiają kobietom równego udziału w spadku i wykluczają z niego niemuzułmanów. Takie dokumenty, oficjalnie uznawane przez brytyjskie sądy, będą również wykluczać z dziedziczenia nieślubne dzieci – także te adoptowane.

Każdy, kto wziął ślub w kościele lub w urzędzie, będzie mógł być wyłączony z dziedziczenia zgodnie z zasadami szariatu , które dla tych celów uznają jedynie muzułmańskie śluby.

Przewodniczący The Law Society, Nicholas Fluck, powiedział, że ta instrukcja będzie promować “dobre praktyki” w stosowaniu islamskich zasad w brytyjskim systemie prawnym.

Jednak niektórzy prawnicy nazwali instrukcję “zdumiewającą” a bardziej aktywni ostrzegają, że stanowi ona duży krok na drodze do ustanowienia “równoległego system prawnego” dla brytyjskich społeczności muzułmańskich.

Baronessa Cox, członkini Izby Lordów prowadząca parlamentarną kampanię na rzecz ochrony kobiet przed dyskryminacją wynikającą z religii, obejmującą też nieoficjalne sądy szariatu w Wielkiej Brytanii, powiedziała, że jest to “głęboko niepokojące” wydarzenie i obiecała poruszyć ten temat z ministrami. “To narusza wszystko, za czym się opowiadamy – powiedziała. – Sufrażystki przewracają się w grobach”.

Instrukcja, która została bez rozgłosu opublikowana w tym miesiącu i przesłana do notariuszy w Anglii i Walii, wyjaśnia szczegółowo jak powinny być formułowane testamenty, aby były jednocześnie zgodne z islamską tradycją i ważne w świetle brytyjskiego prawa.

uk szariatSugeruje usuwanie lub zmienianie standardowych terminów prawnych, a nawet słów takich jak „dzieci” aby zapewnić, że te uznawane za “pochodzące z nieprawego łoża” nie będą miały żadnego prawa dochodzić swoich praw spadkowych. Rekomenduje też, żeby niektóre testamenty zawierały deklarację wiary w Allaha, która ma być spisana w lokalnym meczecie i powierza odpowiedzialność za spisanie niektórych dokumentów szariackim sądom.

Dalej instrukcja sugeruje, że zasady szariatu mogłyby potencjalnie uchylać praktyki brytyjskie w niektórych sporach, podając przykłady dziedzin, które należałoby przetestować w tym zakresie w angielskich sądach.

Obecnie brytyjskie prawo nie odnosi się formalnie ani nie zawiera zasad szariatu. Jednak w społecznościach islamskich powstała sieć sądów szariackich, które mają rozstrzygać spory w rodzinach muzułmańskich. Niektóre z nich są oficjalnie uznawanymi trybunałami, działającymi na mocy Prawa Arbitrażowego. Mają uprawnienia ustanawiania umówy między stronami, głównie w sporach handlowych, ale mogą też działać w sprawach dotyczących przemocy domowej, sporów rodzinnych i sprawach o spadek.

Poza tym, parlament ma informacje o znacznej sieci mniej formalnych szariackich trybunałów i “rad”, często zlokalizowanych w meczetach, zajmujących się religijnymi rozwodami a nawet orzekaniem o opiece nad dziećmi zgodnie z naukami religijnymi.

W jednym z badań oszacowano, że w Wielkiej Brytanii działa około 85 organów szariatu. Jednakże nowa instrukcja Stowarzyszenia Prawników stanowi pierwszy przypadek, w którym oficjalna instytucja prawna uznała prawomocność niektórych zasad szariatu..

Otwiera to niemuzułmańskim prawnikom drogę do oferowania usługi spisywania testamentów zgodnych z zasadami szariatu. Dokument przedstawia kluczowe różnice między zasadami dziedziczenia według szariatu a zachodnimi tradycjami w tym zakresie. Wyjaśnia jak, zgodnie z islamskim zwyczajem, spadek jest dzielony pomiędzy spadkobierców z określonej listy, ustalonej raczej na zasadzie pokrewieństwa niż jako zbiór konkretnych osób. Bierze też pod uwagę możliwość wielożeństwa. “W większości przypadków mężczyźni dziedziczą dwa razy więcej niż kobiety z tej samej klasy” mówi instrukcja brytyjskiego Law Society. „Niemuzułmanie mogą nic nie otrzymać i tylko muzułmańskie małżeństwa są uznawane”.

Podobnie, eks-małżonek już nie ma prawa dziedziczyć według zasad szariatu, gdyż uprawnienie to zależy od istnienia muzułmańskiej więzi małżeńskiej w chwili śmierci. To oznacza konieczność zmieniania lub usuwania niektórych standardowych zapisów w testamentach. Instrukcja zaleca spisywanie specjalnych wyjątków od Prawa Spadkowego z 1837 roku umożliwiającego ustanawianie zapisów na rzecz dzieci osoby dziedziczącej która zmarła, gdyż takie działanie nie jest uznawane w prawie islamskim.

Keith Porteous Wood, dyrektor National Secular Society (Stowarzyszenia Osób Świeckich) powiedział: “Ta instrukcja jest kolejnym krokiem w procesie osłabiania przez brytyjski establishment demokratycznie ustanowionego prawa zgodnego z prawami człowieka, na rzecz prawa religijnego pochodzącego z innego czasu i kultury. Brytyjskie przepisy równościowe są bardziej całościowe w swym zakresie i rozwiązaniach, niż gdziekolwiek indziej na świecie. Zamiast je chronić, The Law Society wydaje się być zdeterminowane, żeby zniszczyć postęp osiągnięty przez ostatnie 500 lat.”

Lady Cox powiedziała: “Każdy ma prawo spisać swój testament i każdy ma prawo, by ten testament odzwierciedlał jego poglądy religijne. Jednak gdy taka organizacja jak Law Society promuje lub zachęca do polityki jawnie dyskryminacyjnej ze względu na płeć, w sposób, który będzie miał poważne implikacje dla kobiet i prawdopodobne dla dzieci, to jest to bardzo poważna sprawa”.

Tłumaczenie: Grażyna Jackowska

Źródło: http://www.telegraph.co.uk/news/religion/10716844/Islamic-law-is-adopted-by-British-legal-chiefs.html

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign