Meczet czy reduta Ordona? Radni dzielnicy ochota są za meczetem

Radośni członkowie Ligi Muzułmańskiej w RP powiązanej z Bractwem Muzułmańskim. Czy równie zadowoleni są mieszkańcy ochoty?
| 13 komentarzy|
image_pdfimage_print
Radośni członkowie Ligi Muzułmańskiej w RP powiązanej z Bractwem Muzułmańskim. Czy równie zadowoleni są mieszkańcy ochoty?
Radośni członkowie Ligi Muzułmańskiej w RP powiązanej z Bractwem Muzułmańskim. Czy równie zadowoleni są mieszkańcy ochoty?

Kto zdecydował o budowie meczetu na miejcu gdzie może się znajdować reduta Ordona? Dokonała tego rada dzielnicy ochota podczas obrad 28 listopada 2008. Przedstawiamy obszerne fragmenty protokołu z posiedzenia rady.

Pani Anna Zbytniewska i Pani Małgorzata Rojek które wypowiadały się podczas posiedzenia rady i popierały plan budowy centrum (kultu)ry należą do klubu radnych PO. Swoje obawy w stosunku do budowy wyrażali Pan Piotr Krasnodęmbski, Pan Łukasz Kwaśniewski i Pan Jan Kasprzyk z klubu radnych PiS.

Ostatecznie radni PO PiS i Lewicy przegłosowali miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczęśliwic Północnych przy jednym głosie przeciw z klubu PiS.

Wszystkich niezadowolonych z pozwolenia na budowę ośrodka (kultu)ry zachęcamy do protestu.

P R O T O K Ó Ł
obrad XXXI Sesji
Rady Dzielnicy Ochota
m. st. Warszawy

która odbyła się w dniu
28 listopada 2008 r.

(…)
PUNKT  3

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczęśliwic Północnych, stanowiącego zał. nr 5 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Przestrzennej…. – p. W. Figiel przedstawił Pana Marka Sawickiego – projektanta Pracowni Krzysztofa Domaradzkiego, który przedstawi prezentację zagospodarowania przestrzennego Szczęśliwic Północnych. Dodał, że Komisja zapoznawała się z ww. prezentacją na posiedzeniu, projekt zagospodarowania zaopiniowała pozytywnie, jednocześnie zwracając się do Burmistrza z prośbą o rozważenie możliwości przeznaczenia wydzielonego terenu pod budowę przedszkola (w przyszłości).

p. M. Sawicki przedstawił prezentację zagospodarowania przestrzennego Szczęśliwic Północnych według zał. nr 6 do protokołu.

Przewodnicząca Rady poprosiła o stanowiska klubowe.

p. R. Masłowski – Klub Lewica powiedział, że Klub zgadza sie z przedstawionym planem zagospodarowania, jednocześnie zwrócił uwagę na dwie sprawy:
zarezerwowanie w planie terenu przeznaczonego na budowę przedszkola
uporządkować miejsce upamiętniające Redutę Ordona (wyraził wątpliwości odnośnie przesunięcia faktycznego miejsca)

p. Ł. Kwaśniewski – Klub PiS przyznał, że faktycznie struktura oświatowa nie nadąża za rozbudowa mieszkaniową i warto byłoby zadbać, aby w przyszłości zostało wybudowane przedszkole. Natomiast znaczenie historyczne Reduty Ordona jest ważne, miejsce to mogłoby promować Dzielnice ochota nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Uznał, iż Reduta Ordona powinna znajdować się w miejscu wskazanym przez historyków.

p. L. Barycki – Klub PO przyznał, że faktycznie powinien być zarezerwowany teren pod cele oświatowe,  zwrócił uwagę, że Reduta była dość dużym dziełem fortecznym, a ustalenie dokładne jej miejsca jest dość trudno, powinien wystarczyć sam fakt wprowadzenia symbolu Powstania Listopadowego i Reduty Ordona.

Burmistrz Dzielnicy Ochota – p. M. Komorowski poinformował, że przedstawiony plan zagospodarowania Szczęśliwic Północnych zaopiniował pozytywnie i żadnych uwag wnosić nie będzie. Wyjaśnił, że przy planowanym zainwestowaniu takim jak dopuszcza plan, jeśli chodzi o mieszkaniówkę, liczba szkół podstawowych oraz odległości między nimi w pełni zabezpieczają przyszłe potrzeby. Jeżeli chodzi o przedszkola, może wystąpić konieczność powstania przedszkola i taka możliwość przedstawiony plan zagospodarowania terenu dopuszcza. Jeżeli okaże się, iż konieczne jest powstanie przedszkola, wówczas zdecydujemy gdzie i w jaki sposób ono zostanie wybudowane.
Odnośnie Reduty Ordona, powiedział, że miał zaszczyt brać udział w spotkaniu roboczym nieformalnego zespołu archeologów, historyków, muzealników oraz pasjonatów. Z przedstawianych na tym spotkaniu dokumentów, wynika, iż nie ma jednoznacznego poglądu gdzie Reduta była, różnice sięgają kilku lub kilkunastu metrów, nie wiadomo czy pod warstwą ziemi znajdują się jakiekolwiek ślady materialne Reduty, są głosy mówiące, że tak, są głosy mówiące, że nie. Powyższy zespół nie mógł opowiedzieć się w kwestii Reduty Ordona jednoznacznie. Uznał za najlepszy pomysł projektantów, aby w najbliższej, możliwej odległości od przewidywanego miejsca istnienia Reduty Ordona, zostawić miejsce, które nie może być zabudowane budynkami i pozostawić na przyszłość formę upamiętnienia tego miejsca.

p. A. Zbytniewska przyznała, że faktycznie przedstawiony plan dopuszcza formę oświatową, natomiast czym innym jest ujecie propozycji i zapis w planie, a czym innym jest rezerwa. Ostatnio media donoszą, iż Dzielnice popełniły błędy nie rezerwując na rzecz przyszłych celów oświatowych odpowiednich terenów. Dlatego zwróciła uwagę, że taka rezerwa powinna być poczyniona, zanim tereny zostaną sprzedane developerom.  Ponadto uznała, że w omawianym „kwartale” brak jest komunikacji miejskiej. Przypomniała, że podobna sytuacja była na ul. Włodarzewskiej.

Burmistrz Dzielnicy Ochota – p. M. Komorowski stwierdził, że obecna komunikacja całkowiecie obsługuje omawiany teren.

p. A. Zbytniewska zwróciła uwagę, że w planie jest zapis uwzględniający komunikację szynową z Woli poprzez ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. ciągnie się aż do Mokotowa. Wyraziła zadowolenie, że będzie to realizowane.

p. M. Sawicki wyjaśnił, że najlepszym terenem przeznaczonym na cele oświatowe jest teren położony pomiędzy ul. Bohaterów Września 1920 r. a terenem obecnego Zespołu Sportowego „Hala Mery” . Przedmiotowy teren został w planie zakwalifikowany częściowo jako teren o charakterze sportowym  (przy czym definicja usług sportowych w planie jest szersza i obejmuje również usługi oświaty). Ww. działka ma ok. 2, 5 tyś m i jest w dalszym ciągu działką miejską.  Sposób przeznaczenia tego terenu wyklucza zabudowę mieszkaniową, biurową, czyli uznał, iż jest to teren w miarę bezpieczny.

p. E. Markowski stwierdził, że łatwiej byłoby jemu zabierać głos gdyby wiedział kiedy została kupiona przez Stowarzyszenie Muzułmańskie przedmiotowa działka?

p. M. Sawicki wyjaśnił, że Liga Muzułmańska od 2 lat jest właścicielem działki, natomiast odkrycia dotyczące Reduty Ordona dotyczą przełomu 2007/2008 r.

p. P. Krasnodęmbski wyraził swoje zaniepokojenie postawa władz Miasta oraz Dzielnicy wobec takiego miejsca jakim jest Reduta Ordona. Zarówno kraj jako całość, ale również Miasto, Dzielnica powinny dbać o swoją historię, o swoją przeszłość. Uznał, iż mieszkamy w Polsce i Reduta Ordona powinna być celem nadrzędnym w stosunku do budynków stawianych przez Ligę Muzułmańską. Zapytał w jakiej części budowa linii tramwajowej obejmuje teren omawiany obecnie?

p. Ł. Kwaśniewski w całości poparł swojego przedmówcę.

p. M. Sawicki odpowiedział, że linia tramwajowa (studium techniczne opracowywane było dwa lata temu) ma mieć pętlę końcowa pod Dworcem Zachodnim, przechodzi w stronę ul. Bitwy warszawskiej 1920 r., do ul. Banacha, w kierunku Pola Mokotowskiego, następnie przez Mokotów zakończyć sie ma w Wilanowie.

p. W. Figiel przypomniał, że działki przeznaczone obecnie pod  budownictwo oświatowe, kiedyś miały być przeznaczone pod budownictwo TBS, a ze względu na przebieg w tym miejscu linii wysokiego napięcia oraz ogromne wówczas koszty skablowania linii w ziemi pomysł upadł.

p. M. Rojek uznała, że skoro nie stać Dzielnicy na budowę upamiętnienia Reduty Ordona, to ktoś powinien pokusić się o projekt, gdyż wówczas można zorientować się czy będzie to miejsce widoczne, dostępne itd. Wobec powyższego zaproponowała złożenie wniosku o zrobienie projektu Reduty Ordona. Zdecydowanie poparła pomysł zarezerwowania miejsca na cele oświatowe, gdyż podobna sytuacja miała miejsce na ul. Włodarzewskiej. Ponadto wyjaśniła, że Muzułmanie mieszkający od wielu lat w Polsce zostali osadzeni przez królów za zasługi dla Polski.  Przyznała, że faktycznie nie mają oni miejsca kultu w centrum Polski, po obrzeżach mają swoje meczety, ale kilka razy w roku próbują się spotkać i nie mają takiego miejsca centralnego. Ponadto zapytała jak uwzględniane są wnioski do dotyczące planu zagospodarowania danego terenu? Poinformowała, że w 2001 r. grupa mieszkańców złożyła wnioski do miejscowego planu zagospodarowania w Urzędzie Dzielnicy Ochota, Gminie -Centrum      i Radzie m.st. Warszawy (są pisma  potwierdzające) okazuje się, że nigdzie nie zostały te wnioski uwzględnione, nie zostało odnotowane nigdzie, że takie wnioski wpłynęły. W związku z powyższym zapytała co dostaje Pracownia i czy w ogóle do Pracowni spływają wnioski mieszkańców?

p. M. Sawicki wyjaśnił, że wniosek, który ma pięć lat jest nieważny, w międzyczasie zmienił sie również ustrój administracyjny Warszawy, Gmina-Centrum przestała istnieć, całkowicie zmieniła sie ustawa o planowaniu przestrzennym, w związku z powyższym wszystkie prace zostały podjęte na nowo. Po roku 2003 tylko nieliczne plany, będące bardzo mocno zaawansowane w pracach; np. po tzw. wyłożeniu były kontynuowane na starych zasadach. Prace zaczęły sie od nowej ustawy, nowej uchwały, ponownego zbierania wniosków, co składa się na dokumentację planistyczną poszczególnego planu .
Projektanci uczestniczą w różnych spotkaniach z radnymi, mieszkańcami, aby zdobyć dodatkowe informacje, poza tymi zawartymi we wnioskach. Jest możliwość korygowania planu w trakcie, tak aby być czułym na opinię społeczną.

p.  A. Zbytniewska stwierdziła, że nie ma żadnej gwarancji, że omawiany obecnie plan zostanie przyjęty, może sie okazać, że w następnej kadencji znów zmienią się przepisy i znowu będzie sie do nich dostosować. Dlatego zasadne byłoby składać wnioski w jedno miejsce i nie zależnie od zmienionych przepisów, brać je pod uwagę.
Dodatkowo wyjaśniła, iż Gmina Muzułmańska starała się o przedmiotową działkę od 4 lat, natomiast pozwolenie na zabudowę otrzymała 2 lata temu. Natomiast faktyczne miejsce Reduty Ordona obecnie należy do prywatnego właściciela i dzielnica powinna ewentualnie teren odkupić.
Uznała, że konieczne jest zarezerwowanie terenu pod budowę przedszkola (w przyszłości), bo jeżeli nie będzie takiego zapisu w uchwale, po jakimś czasie może okazać się, że dopuszczenie w planie budowy obiektu oświatowego nic nie da, bo będzie za późno.

p. R. Masłowski zaproponował stworzenie zapisu w uchwale dotyczącego zarezerwowania terenu dla celów oświatowych. Wówczas będzie głosował za uchwałą w całości.  Przyznał, że propozycja zaprojektowania jak ma wyglądać miejsce upamiętnienia Reduty Ordona jest bardzo dobra i należy zarezerwować w 2009 r. środki na przedmiotowy projekt.

p. J. Kasprzyk podniósł problem, który może pojawić się z budową meczetu. Wyjaśnił, że w Polsce działają dwie instytucje reprezentujące muzułmanów i miedzy nimi trwa potężny spór. Związek Muzułmanów, będący Gminą Wyznaniową, to jest ten, który ma ciągłość z okresu międzywojennego, natomiast Liga Muzułmańska nie jest gmina wyznaniową, a Stowarzyszeniem, które prowadzi działalność m.in. komercyjną. Muzułmański Związek Wyznaniowy miał zagwarantowaną w okresie międzywojennym działkę na budowę meczetu, tu gdzie znajduje się obecnie Park Wielkopolski. Wszczęta jest procedura odzyskania tego terenu lub działki, stanowiącej rekompensatę. Mowa jest o instytucji, która jest Gminą Wyznaniową, jest związkiem wyznaniowym, reprezentującym polskich muzułmanów, a nie o Lidze Muzułmańskiej. Wybudowanie meczetu dla Ligi Muzułmańskiej może spowodować sytuację, że procedura, którą wszczęła Muzułmańska Gmina Wyznaniowa nie ustanie. Możemy mieć sytuację, w której będziemy mieli dwa meczety na Ochocie.

p. R. Masłowski zaproponował, wniosek zmiany treści przedmiotowej uchwały:
dopisanie  jako § 2 następującego zdania: Rozważenie możliwości upamiętnienia
„Reduty Ordona” w miejscu historycznym na północ od planowanego placu.

p. L. Barycki zapytał czy jest możliwość zarezerwowania na omawianym terenie funkcji oświatowej?

p. M. Sawicki odpowiedział, że taka możliwość istnieje, ale nie ma takiego obowiązku, to jest pewna różnica, gdyż można wybudować przedszkole, ale również hale sportową czy boisko.

p. P. Krasnodęmbski powiedział, że Klub PiS dąży do tego, aby w odpowiednim historycznie miejscu została upamiętniona Reduta Ordona, nie ma nic przeciwko budowie meczetu, synagogi czy obiektów przemysłowych.

p. M. Sawicki przypomniał, że właścicielem części terenu, na którym prawdopodobnie miałaby by stanąć Reduta Ordona jest Liga Muzułmańska, która zamierza wybudować Ośrodek Kultury Muzułmańskiej (nie meczet). Jest ona takim samym inwestorem jak wszyscy.

Przewodnicząca Rady  poddała pod głosowanie wprowadzenie proponowanej przez p. R. Masłowskiego zmiany do projektu uchwały w brzmieniu:
Rada Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy opiniuje pozytywnie projekt zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczęśliwic Północnych pod warunkiem wydzielenia z obszaru D26US funkcji oświatowej.

Głosowanie:
PO 9 głosów – za,  brak – przeciwnych i brak wstrzymujących
PiS 5 głosów – za, 1 – przeciwny i brak wstrzymujących
Lewica→    4 głosów – za, brak przeciwnych i brak wstrzymujących

Rada Dzielnicy Ochota w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła powyższą propozycję.

Z uwagi na fakt, iż powyższa propozycja wzbudziła wśród radnych liczne kontrowersje      p.W. Figiel zaproponował następującą zmianę jako § 2:
Rozważenie możliwości upamiętnienia „Reduty Ordona” w miejscu historycznym na północ od planowanego placu.

Przewodnicząca Rady  poddała pod głosowanie wprowadzenie proponowanej przez p. W  Figla zmiany do projektu uchwały.

Głosowanie:
PO 4 głosów – za,  brak – przeciwnych i 6 wstrzymujących się
PiS 6 głosów – za, brak przeciwny i brak wstrzymujących
Lewica→    3 głosy – za, brak przeciwnych i 1 –  wstrzymujących się

Rada Dzielnicy Ochota w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła powyższą propozycję.

p. J. Bednarska zgłosiła formalny wniosek o zamkniecie dyskusji.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczęśliwic Północnych wraz z zaproponowanymi zmianami.

Głosowanie:
PO  10 głosów – za,  brak – przeciwnych i brak wstrzymujących
PiS 2 głosy – za, 2 przeciwne i 2 wstrzymujące
Lewica→    4 głosy – za, brak przeciwnych i brak wstrzymujących

Rada Dzielnicy Ochota w głosowaniu jawnym  większością głosów przyjęła powyższy projekt uchwały.

Uchwała nr 164/XXXI/08
Rady Dzielnicy Ochota
m. st. Warszawy
z dnia 28 listopada  2008 r.
stanowi zał. Nr 7 do protokoł

Całość dokumentu można znaleźć na: bip.warszawa.pl

Chętnie nas czytasz?

Od 9 lat w Polsce informujemy o zagrożeniu politycznym islamem.
Dostarczamy unikalne treści, publikujemy teksty naukowe, bierzemy udział w konferencjach, a także wpływamy na inne media i polityków.
Dzięki wsparciu jesteśmy w stanie utrzymać niezależność i zrealizować nasz cel:

Demokratyczna Europa wolna od islamskiego fundamentalizmu.

Wspieraj euroislam.pl

Bądź na bieżąco. Polub euroislam.pl na Facebook

Komentarze