Euroislam dyskutuje na Onecie

Piotr Ślusarczyk reprezentował redakcję Euroislamu
| 2 komentarzy|
image_pdfimage_print

Na portalu Onet zamieszczono relację z dyskusji pod tytułem „Spór o islamizację Europy”, jaka odbyła się w programie z cyklu „Ustalmy jedno”. Wziął w niej udział przedstawiciel Euroislam.pl.

Piotr Ślusarczyk reprezentował redakcję Euroislamu
Piotr Ślusarczyk reprezentował redakcję Euroislamu

Jak pisze red. Kamil Turecki z Onetu: Is­la­mi­za­cja Eu­ro­py to mit czy re­al­ne za­gro­że­nie, czy po­win­ni­śmy się cze­goś oba­wiać? To temat de­li­kat­ny i kon­tro­wer­syj­ny, ale bar­dzo ak­tu­al­ny w świe­tle ostat­nich wy­da­rzeń w re­dak­cji ty­go­dni­ka „Cha­lie Hebdo”. O tym, kto na­praw­dę stoi za za­ma­cha­mi i czy zrzu­ca­nie zła na is­lam­skich fun­da­men­ta­li­stów nie jest tym, na co liczą ter­ro­ry­ści, roz­ma­wia­ją prze­wod­ni­czą­cy Mu­zuł­mań­skie­go Związ­ku Re­li­gij­ne­go Mo­ha­med Adham Abd El Aal, dr Pa­try­cja Sa­snal z PISM oraz dzien­ni­karz por­ta­lu „Eu­ro­islam” dr Piotr Ślu­sar­czyk.

Całość i film: http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/ustalmy-jedno-spor-o-islamizacje-europy/2jlzg

 

Chętnie nas czytasz?

Od 9 lat w Polsce informujemy o zagrożeniu politycznym islamem.
Dostarczamy unikalne treści, publikujemy teksty naukowe, bierzemy udział w konferencjach, a także wpływamy na inne media i polityków.
Dzięki wsparciu jesteśmy w stanie utrzymać niezależność i zrealizować nasz cel:

Demokratyczna Europa wolna od islamskiego fundamentalizmu.

Wspieraj euroislam.pl

Bądź na bieżąco. Polub euroislam.pl na Facebook

Komentarze