Wiadomość

Hamas popełnił zbrodnie wojenne

"Uwolnić Gazę - od Hamasu". Demonstracja w Monachium, 9.10.23 (wikimedia.commons - Henning Schlottmann

Piętnastego października ponad stu ekspertów prawa międzynarodowego wydało oświadczenie stwierdzające, że Hamas podczas ataku na ludność izraelską w dniu 7 października popełnił szereg zbrodni wojennych.

Oświadczenie to do chwili obecnej podpisało ponad 300 specjalistów prawa, z tego siedmiu z Polski (dr. Aleksandra Gliszczyńska-Grabias (PAN), prof. Tomasz Tadeusz Koncewicz (Uniwersytet Gdański), prof. Wojciech Sadurski, (UW), dr. Katarzyna Sekowska-Kozłowska, (PAN), dr. Stephen Terrett, (UW), prof. Mirosław Wyrzykowski (UW), dr. Michał Ziółkowski (Akademia Koźmińskiego). Jak się wydaje, polskie media nie odnotowały jak dotąd oświadczenia, którego tekst publikujemy poniżej za publikacją na stronie Elder of Ziyon.

Publiczne oświadczenie ekspertów prawa międzynarodowego

Siódmego października 2023 roku ponad tysiąc terrorystów, członków Hamasu i Islamskiego Dżihadu, infiltrowało i przechwyciło cywilne wioski i miasta w Izraelu, a także szereg baz wojskowych. Terroryści zamordowali ponad 1300 osób, w tym kobiety, dzieci, osoby starsze i młodych dorosłych, którzy świętowali na imprezie plenerowej. Tysiące ludzi odniosło ciężkie rany. Liczba zamordowanych wciąż nie jest ostateczna, a szczegóły dotyczące skali okrucieństw wciąż są odkrywane. Czyny te stanowią rażące naruszenie prawa międzynarodowego, w szczególności międzynarodowego prawa karnego.  Ponieważ wydaje się, że te rozprzestrzenione, straszliwe czyny zostały dokonane z „zamiarem zniszczenia w całości lub części” grupy narodowej – Izraelczyków – co było celem wyraźnie zadeklarowanym przez Hamas, najprawdopodobniej stanowią one międzynarodową zbrodnię ludobójstwa, zakazaną przez Konwencję o ludobójstwie i Statut Rzymski Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Szacuje się, że oprócz zamordowanych i rannych porwano i wzięto jako zakładników ponad 150 osób. Większość zakładników to cywile, wśród nich są obywatele Izraela i innych krajów. Wśród uprowadzonych są kobiety, dzieci, niemowlęta, osoby starsze wymagające opieki medycznej i osoby niepełnosprawne. Według doniesień mediów część porwanych osób została po uprowadzeniu zamordowana. Filmy, publikowane głównie przez Hamas, zamieszczane w mediach społecznościowych, dokumentują akty tortur, przemoc seksualną, przemoc wobec dzieci i bezczeszczenie zwłok. Przywódca Hamasu Salah Al-Arouri i Abu Obeida, rzecznik Izz ad-Din al-Kassam, potwierdzili, że przetrzymują izraelskich uprowadzonych. Nie podano żadnych informacji na temat aktualnej lokalizacji, statusu i stanu zakładników. Są przetrzymywani bez kontaktu ze światem zewnętrznym, a MKCK nie miał do nich dostępu. Istnieją podstawy, by sądzić, że ich życie i podstawowe prawa są bezpośrednio zagrożone w najpoważniejszy sposób.

Zbrodnie wojenne

Prawo międzynarodowe zabrania brania zakładników, zdefiniowanego w Międzynarodowej konwencji przeciwko braniu zakładników, jako trzymanie lub przetrzymywanie i grożenie śmiercią, zranieniem lub dalszym przetrzymywaniem innej osoby „w celu zmuszenia strony trzeciej, mianowicie państwa, międzynarodowej organizacji, osoby fizycznej lub prawnej albo grupy osób do podjęcia lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek czynności stanowiącej wyraźny lub dorozumiany warunek uwolnienia zakładnika”. Zwyczajowy zakaz prawa międzynarodowego dotyczący brania zakładników ma zastosowanie zarówno do międzynarodowych konfliktów zbrojnych, jak i do niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych. Dotyczy to zatem konfliktu zbrojnego między Izraelem a Hamasem.

Branie zakładników definiuje się jako zbrodnię wojenną, w tym w artykule 8 (2) (c) (iii) Statutu Rzymskiego, odzwierciedlającym zwyczajowe prawo międzynarodowe. Przepisy dotyczące przetrzymywania jeńców wojennych nie mają zastosowania do organizacji terrorystycznych. Zatem przetrzymywanie zakładników zarówno cywilnych, jak i żołnierzy stanowi zbrodnię wojenną. Okoliczności porwania wszystkich zakładników, cywilów i żołnierzy, ujawniają, że zostali oni wzięci w celu przetrzymywania ich jako zakładników. Hamas musi natychmiast uwolnić wszystkich zakładników.

Oprócz brania zakładników, jak wynika z informacji zamieszczonych w mediach społecznościowych i z zeznań ocalałych, członkowie Hamasu celowo atakowali dużą liczbę cywilów, dopuszczając się morderstw, tortur, gwałtów, okaleczania i bezczeszczenia zwłok.Każdy z tych czynów stanowi zbrodnię wojenną, za którą sprawcy muszą ponieść pełną odpowiedzialność.

Zbrodnie przeciwko ludzkości

Zbrodnie przeciw ludzkości odnoszą się do czynów dokonanych w ramach „powszechnego lub systematycznego ataku skierowanego przeciwko ludności cywilnej”. Czyny, które mogą stanowić zbrodnie przeciwko ludzkości, obejmują między innymi wymuszone zaginięcia, tortury, przemoc seksualną i prześladowania. Uprowadzenie osób bez podania informacji o ich miejscu pobytu stanowi przestępstwo wymuszonych zaginięć. Co więcej, dostępne informacje wskazują, że wielu uprowadzonych było torturowanych przez porywaczy. Czyny te zostały wielokrotnie popełnione przez Hamas wobec zakładników w ramach realizacji jego polityki ataków na ludność cywilną, a zatem stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości, za które sprawcy muszą ponosić pełną odpowiedzialność.

Do czasu uwolnienia zakładników Hamas ma obowiązek, zgodnie z prawem międzynarodowym, dostarczyć informacji na temat zakładników, w tym ich stanu zdrowia, a także zapewnić im niezbędną opiekę medyczną. Prawo międzynarodowe nakłada dodatkowe szczególne obowiązki w zakresie opieki nad kobietami i dziećmi.

Szybkie działanie w celu powstrzymania tych zbrodni jest prawnym i moralnym obowiązkiem wszystkich państw.

Społeczność międzynarodowa, w tym wszystkie państwa i odpowiednie organizacje międzynarodowe, musi podjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić natychmiastowe uwolnienie wszystkich zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Wszelkie opóźnienia w działaniach będą skutkować większą liczbą ofiar śmiertelnych i większym cierpieniem.

Do czasu uwolnienia uprowadzonych wszystkie państwa muszą zażądać od Hamasu natychmiastowego dostarczenia jasnych informacji na temat faktycznego miejsca pobytu i stanu wszystkich uprowadzonych.

Do czasu uwolnienia organizacje humanitarne, w tym MKCK i wszystkie odpowiednie agencje ONZ, powinny zażądać od Hamasu zapewnienia im dostępu do uprowadzonych. Organizacje te muszą także dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić niezbędną żywność i odpowiednią opiekę medyczną.

Do czasu uwolnienia wszystkie państwa powinny wykorzystać wszelkie dostępne środki, by wesprzeć Izrael, MKCK oraz wszystkie inne odpowiednie organizacje i państwa w celu uzyskania dostępu do uprowadzonych oraz otrzymania informacji o ich losie i miejscu pobytu. Pomoc taka powinna obejmować przynajmniej zapewnienie wszelkiej możliwej pomocy logistycznej i dostępnych informacji wywiadowczych oraz wsparcie odpowiednich wysiłków dyplomatycznych.

Nie uchylając się od obowiązku żądania natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich uprowadzonych, wszystkie państwa i organizacje międzynarodowe mają obowiązek użycia wszelkich dostępnych środków, którymi dysponują, w celu wywarcia nacisku na Hamas, aby dał pierwszeństwo natychmiastowemu uwolnieniu tych uprowadzonych, którzy należą do grup szczególnie chronionych: dzieci, kobiety, osoby starsze, osoby niepełnosprawne i wymagające leczenia.

***

Czy to nie interesujące, że w mediach jest tak mało artykułów, które wspominają o tych oczywistych sprawach?

I czy nie jest równie interesujące, że listy otwarte, w których oskarża się Izrael o „ludobójstwo” lub inne zbrodnie, zyskują znacznie większy rozgłos niż listy takie jak ten? Żaden ekspert prawny nie może poważnie kwestionować niczego, co tu napisano. To główny powód, dla którego nigdy o tym nie słyszeliśmy.

Elder of Ziyon, 29 listopada 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Źródło: www.listyznaszegosadu.pl

 

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign