Jacek Pałasiński: Dmuchanie świeczek i inne nieszczęścia

| Brak komentarzy|
image_pdfimage_print

KAIR: POBITY PRZEZ POLICJĘ

Fil­mik wideo nagrany w pią­tek wie­czo­rem w pobliżu placu Tah­rir w Kairze może mieć zasad­ni­czy wpływ na przy­szły roz­wój wyda­rzeń w Egipcie.

Widać wyraź­nie jak poli­cja znęca się nad roze­bra­nym do naga, aresz­to­wa­nym męż­czy­zną, który brał udział w mani­fe­sta­cji przed pała­cem prezydenckim.

Dzien­ni­ka­rzom tele­wi­zji al-Hayat udało się odna­leźć tego męż­czy­znę, nazywa się Hamada Saber, ma 48 lat i powie­dział, że nie brał udziału w żad­nych zamiesz­kach, po pro­stu stał i patrzył na mani­fe­sta­cję, został wcią­gnięty przez poli­cjan­tów do poli­cyj­nego fur­gonu i tam został bez powodu bru­ta­li­zo­wany. Poli­cjanci bili go pał­kami po geni­ta­liach, kopali. Pań­stwowa tele­wi­zja skom­pro­mi­to­wała się, mówiąc, że Sabera pobili sami pro­te­stu­jący, ale na fil­mie wyraź­nie widać poli­cjan­tów. Fil­mik, nadany przez pry­watną tele­wi­zję, oraz kłam­stwa tele­wi­zji publicz­nej wywo­łały wiel­kie wra­że­nie w całym Egip­cie, pogłę­bia­jąc nie­chęć do pre­zy­denta Mor­siego i mno­żąc zarzuty, że jest on jesz­cze bru­tal­niej­szy w tłu­mie­niu opo­zy­cji niż jego poprzed­nik, Hosni Mubarak.

Uwaga: tekst został podzie­lony na strony. Dostęp do kolej­nych stron u dołu arty­kułu.

Morsi odrzu­cił for­mu­ło­wane przez opo­zy­cję żąda­nie dymi­sji i obie­cał prze­pro­wa­dzić w spra­wie incy­dentu śledztwo.

Po piąt­ko­wych zamiesz­kach w week­end na placu Tah­rir pano­wał względny spo­kój. Napię­cie dawało się odczuć w Port Saidzie, gdzie rodziny ska­za­nych na śmierć kibi­ców pił­kar­skich nadal ota­czają wię­zie­nie, podob­nie jak w Alek­san­drii, gdzie wcze­śniej doszło do starć demon­stran­tów z policją.

IRAN Z SYRIĄ

W pobli­skiej Syrii, przez cały week­end reżi­mowe lot­nic­two doko­ny­wało nalo­tów na mia­sta kon­tro­lo­wane przez rebeliantów.

Szcze­gól­nie cięż­kie miały miej­sce w Aleppo. Na fil­mi­kach w Inter­ne­cie widać momenty bez­po­śred­nio po ostrzale budyn­ków miesz­kal­nych w dziel­nicy al-Ansari Asha­rqi. Widać ludzi bie­gną­cych z dziećmi na rękach, ranne kobiety, wyno­szone z ruin budynku. Według źró­deł opo­zy­cyj­nych, w ostrze­la­nych budyn­kach zgi­nęło 16 osób, w tym 10 dzieci, kobieta i 5 mężczyzn.

Tym­cza­sem syryj­ska TV poka­zała zdję­cia, poka­zu­jące efekty czwart­ko­wego nalotu izra­el­skich myśliw­ców na ośro­dek woj­skowy w JAMRAYA na PN-Zach od Damaszku. Wg. źró­deł izra­el­skich i zachod­nich, Izra­el­czycy ostrze­lali kon­wój z rakie­tami dla libań­skich ter­ro­ry­stów z Hizbal­lahu, według źró­deł reżi­mo­wych – naukowy ośro­dek wojskowy.

Tym­cza­sem, pod­czas spo­tka­nia z sze­fem irań­skiej Gwar­dii Rewo­lu­cyj­nej, pre­zy­dent Bashar al-Asad buń­czucz­nie zapo­wie­dział, że Syria gotowa jest ode­przeć każdą agre­sję ze strony Izraela.

Ochot­nicy z szy­ic­kiej, irań­skiej Gwar­dii rewo­lu­cyj­nej wal­czą po stro­nie syryj­skich sił reżi­mo­wych prze­ciwko sun­nic­kim isla­mi­stom zwią­za­nym z al-Kaidą, co dowo­dzi, jak bar­dzo skom­pli­ko­wany i czę­sto nie­zro­zu­miały dla postron­nego obser­wa­tora jest sytu­acja na Bli­skim i Środ­ko­wym Wschodzie.

A tym­cza­sem w Izra­elu duże wra­że­nie wywarły nie tyle pogróżki Bashara El Asada, ile wywiad, jaki Chan­nel 2 prze­pro­wa­dził ze zbie­głym dyplo­matą irań­skim Moham­mad Reza Hey­dari. http://www.timesofisrael.com/ex-iranian-diplomat-warns-israel-if-iran-gets-the-bomb-it-will-fire-on-you/

Hey­dari stwier­dził, że Iran jest bar­dzo zaawan­so­wany na dro­dze do budowy wła­snej bomby ato­mo­wej, którą pla­nuje zrzu­cić wła­śnie na Izrael.

Zagro­że­nie ze strony Iranu było głów­nym tema­tem nie­dziel­nego posie­dze­nia rządu izra­el­skiego, gdzie nadal trwają roz­mowy w celu sfor­mo­wa­nia koali­cji po wybo­rach sprzed dwóch tygodni.

Więcej na: studioopini.pl

Chętnie nas czytasz?

Od 9 lat w Polsce informujemy o zagrożeniu politycznym islamem.
Dostarczamy unikalne treści, publikujemy teksty naukowe, bierzemy udział w konferencjach, a także wpływamy na inne media i polityków.
Dzięki wsparciu jesteśmy w stanie utrzymać niezależność i zrealizować nasz cel:

Demokratyczna Europa wolna od islamskiego fundamentalizmu.

Wspieraj euroislam.pl

Bądź na bieżąco. Polub euroislam.pl na Facebook

Komentarze