Ekspert: terroryści Państwa Islamskiego są już w Hiszpanii

| 4 komentarzy|
image_pdfimage_print

Ter­ro­ry­ści Pań­stwa Is­lam­skie­go są już na te­re­nie Hisz­pa­nii – twier­dzi eks­pert do walki z eks­tre­mi­zmem is­lam­skim, Jose Maria Gil­Gar­re.

W ra­por­cie prze­ka­za­nym agen­cji pra­so­wej Eu­ro­pa Press Gil Garre za­pew­nia, że Hisz­pa­nia nie jest dla ter­ro­ry­stów celem za­ma­chów, tylko miej­scem z któ­re­go za po­śred­nic­twem in­ter­ne­tu fi­nan­su­ją swoje or­ga­ni­za­cje, wer­bu­ją ochot­ni­ków i wy­mu­sza­ją okupy.

Więcej na http://wiadomosci.onet.pl

Chętnie nas czytasz?

Od 9 lat w Polsce informujemy o zagrożeniu politycznym islamem.
Dostarczamy unikalne treści, publikujemy teksty naukowe, bierzemy udział w konferencjach, a także wpływamy na inne media i polityków.
Dzięki wsparciu jesteśmy w stanie utrzymać niezależność i zrealizować nasz cel:

Demokratyczna Europa wolna od islamskiego fundamentalizmu.

Wspieraj euroislam.pl

Bądź na bieżąco. Polub euroislam.pl na Facebook

Komentarze